شرکت پارس انرژی

تابلوی مقصدنمای هد قطار

 

این محصول جهت نمایش مقصد حرکت قطار مترو استفاده می شود. محل نصب تابلو در بالای هد قطار می باشد تا مسافرین در ایستگاه مترو با ورود قطار به ایستگاه بتوانند مقصد قطار را تشخیص دهند.