شرکت پارس انرژی

دیتا لاگر ولتاژ رفرنس

 

    دستگاه فوق به همراه نرم افزار مربوطه ولتاژ هافسل و تست پویت خط لوله را با دقت بسیار بالا قرائت کرده و در کامپیوتر ذخیره می نماید. همچنین به طور پیوسته گراف و نمودار مورد نیاز کاربر را رسم و ذخیره می نماید.