شرکت پارس انرژی

مانیتورینگ تست پوینت

 

جهت قرائت مقدار ولتاژ تست پوینتها در طول خط لوله از این ماژول استفاده می شود.

ا    ین ماژول با استفاده از سیمکارت و یا کانال رادیویی ولتاژ هافسل اندازه گیری شده را در اختیار سرور مرکز کنترل قرار می دهد.