شرکت پارس انرژی

دستگاه GPS اینتراپتر

 

دستگاه GPS اینتراپتر ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدیک

 

    این دستگاه جهت همزمان سازی زمان خاموش و روشن شدن رکتیفایرها برای قرائت پتانسیل Off مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم فوق دارای ساعت داخلی و همچنین GPS می باشد که زمان عملکرد آن را بطور دقیق کنترل می نماید.

    ارتباط با این سیستم توسط یک عدد سیمکارت انجام می پذیرد. لذا از طریق سرویس SMS موبایل و همچنین از طریق کامپیوتر سرور واقع در مرکز کنترل قابل دسترسی و برنامه ریزی می باشد.